Divišovo náměstí 5
669 02 Znojmo

tel. + 420 515 224 330
fax. +420 515 225 754
www: http://znojmo.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Adresa elektronické podatelny: soka_znojmo@mza.cz

Úřední podání (žádosti o rešerše, žádosti o poskytnutí informací, žádosti o souhlasy s publikováním reprodukcí archiválií, úřední korespondenci, podání ve správním řízení, stížnosti, atd.) zasílejte na adresu elektronické podatelny. Pokud zašlete svůj dotaz přímo na adresu konkrétního zaměstnance archivu, nebude Váš e-mail považován za elektronicky podanou žádost a v odůvodněných případech budete vyzváni k jeho zaslání na adresu elektronické podatelny soka_znojmo@mza.cz.

 

Hlavní činnost archivu:

Státní okresní archiv Znojmo je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Podílí se na výkonu státní správy, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví v rozsahu přiměřeně odpovídajícím předmětu činnosti a hlavním úkolům Moravského zemského archivu na území okresu Znojmo. Státní okresní archiv při výkonu vymezené působnosti a předmětu své činnosti postupuje v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem vnitra a Moravským zemským archivem.

  1. dohlíží na vyřazování (skartaci) písemností vzniklých z činnosti státních orgánů a jiných orgánů, včetně orgánů samosprávných a jejich organizací a zařízení, jakož i jejich předchůdců, jejichž působnost se vztahuje nebo vztahovala na území okresu Znojmo
  2. pečuje o archiválie vzniklé z činnosti orgánů, organizací a zařízení, u nichž dohlíží na vyřazování (skartaci) písemností
  3. umožňuje za podmínek stanovených v zákoně nahlížet do uložených archiválií
  4. vede příslušnou evidenci archiválií
  5. pečuje o archiválie převzaté od původců, o archiválie právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku pečuje tehdy, jestliže tito původci zanikli bez právního nástupce
  6. vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie
  7. vykonává publikační činnost v oboru archivnictví a spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie

Ředitel

Mgr. David Nehyba
tel/fax. 515 22 57 54
mobil: 606 666 743
e-mail: nehyba@mza.cz

Příjezd od Brna
směr Praha – Suchohrdelská – Rooseveltova – Mariánské náměstí –Havlíčkova – Sokolská - náměstí Svobody (zde lze zaparkovat – viz červená šipka v mapce) - ulicí Velká Michalská – Divišovo náměstí č. 5

Příjezd od Jihlavy
směr Vídeň – Pražská – náměstí Svobody (zde lze zaparkovat – viz červená šipka v mapce) – Velká Michalská – Divišovo náměstí č. 5

Příjezd (autobusem, vlakem)
- ulice Rudoleckého – Pontassievská – Horní Česká – Malá Michalská - Divišovo náměstí č. 5

GPS:48°51'29.044"N, 16°2'51.626"E

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

V uvedené dny je archiv přístupný veřejnosti jak po stránce badatelské, tak i poskytování informací, vyřizování žádostí občanů a institucí. Studium mimo uvedené úřední dny je možné pouze po předchozím schválení ředitelem archivu. Kapacita badatelny je 9 míst. Činnost badatelny je organizována na základě a v souladu s badatelským řádem jako jedním s vnitřních předpisů archivu.

PO 8,00 - 17,00
ÚT ZAVŘENO
ST 8,00 - 17,00
ČT ZAVŘENO
PÁ ZAVŘENO