O archivu

Hlavní činnost archivu:

Státní okresní archiv Znojmo je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Podílí se na výkonu státní správy, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví v rozsahu přiměřeně odpovídajícím předmětu činnosti a hlavním úkolům Moravského zemského archivu na území okresu Znojmo. Státní okresní archiv při výkonu vymezené působnosti a předmětu své činnosti postupuje v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem vnitra a Moravským zemským archivem.

  1. dohlíží na vyřazování (skartaci) písemností vzniklých z činnosti státních orgánů a jiných orgánů, včetně orgánů samosprávných a jejich organizací a zařízení, jakož i jejich předchůdců, jejichž působnost se vztahuje nebo vztahovala na území okresu Znojmo
  2. pečuje o archiválie vzniklé z činnosti orgánů, organizací a zařízení, u nichž dohlíží na vyřazování (skartaci) písemností
  3. umožňuje za podmínek stanovených v zákoně nahlížet do uložených archiválií
  4. vede příslušnou evidenci archiválií
  5. pečuje o archiválie převzaté od původců, o archiválie právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku pečuje tehdy, jestliže tito původci zanikli bez právního nástupce
  6. vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie
  7. vykonává publikační činnost v oboru archivnictví a spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie

Ředitel

Mgr. David Nehyba
tel/fax. 515 22 57 54
mobil: 606 666 743
e-mail: nehyba@mza.cz